Plus
IJAMBO NYANGOMA, UMUKURU WA CNDD, ASHIKIRIJE ABARONGOYE ABANDI MU MURI CNDD, ku wa 22-4- 2017.
Plus Conseil National pour la Défense de la Démocratie #IJAMBO WhatsApp
FinTop ^
+ Conseil National pour la Défense de la Démocratie