Plus
Ijambo rishikirijwe na Nyangoma, umukuru wa CNDD, ku munsi mpuzamakungu wahariwe akazi n'abakozi kwisi.
Plus Conseil National pour la Défense de la Démocratie #Ijambo WhatsApp
FinTop ^
Burundi Daily
+ Plus