Kino kiganiro cyatangiye muri 1994 kimara iminota cumi n'itanu, kikaba cyari kigamije gufasha impunzi zari zahunze u Rwanda nyuma y'itsembabwoko. Mushobora kuturungikira email z'ico mubivugako, ibibazo vyanyu hamwe n'ivyo mushikiriza kuri kanda Mumenye yuko iyi aderese ya email ari iyo kuturungikira ivyiyumviro vyanyu ku vyo BBC ibashikiriza vyo nyene.